Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 18 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al.Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1] [2] [3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:00.[1]
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w terminie do 1 września 2023 r. [4].
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]
• pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
• elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
• poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta).[6]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.[7]
Projekt planu miejscowego dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/ (zakładka: Zamierzenia władzy > obwieszczenia > zagospodarowanie przestrzenne > 2023 > Lipiec).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej) [8].

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
[3] Uchwała Nr XXVIII/567/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy;
[4] art. 18, art. 17 pkt. 11 – u.p.z.p.; [5] art. 8c – u.p.z.p; [6] art. 17 pkt. 12 – u.p.z.p; [7] art. 20.ust. 1 – u.p.z.p. [8] art. 8a ust 1, art. 17a – u.p.z.p.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2023-07-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKoronowska Aleksandra
Data wytworzenia informacji2023-07-11
  1. 2023-07-18 07:53:54 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-07-17 09:28:23 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2023-07-11 08:58:48 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  4. 2023-07-11 08:57:52 Koronowska Aleksandra - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót