Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 19 października 2021 r.  do 19 listopada 2021 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.[1]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się[1]:
- 4 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30. Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego, a także limitu uczestników wynoszący 150 osób.[2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu;
- 18 listopada 2021 r. o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Link do zdalnej dyskusji dostępny będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Październik).

Link do zdalnej dyskusji publicznej na platformie Zoom:

https://zoom.us/j/92909111720?pwd=eFE4cFNZbnBlaDNSd2lDNUdLRW5Udz09

Numer spotkania w programie Zoom: 929 0911 1720,
Kod dostępu do spotkania: 760437.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 3 grudnia 2021 r.[3]
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie[3]:
- pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
- elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobisty
- poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu M
iasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne "Zarządzenia Prezydenta Miasta).[3]

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » Obwieszczenia » Zagospodarowanie przestrzenne » 2021 » Październik).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[4]

[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.); art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
[2]  § 25, § 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.)
[3]  art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[4]  art. 11a u.p.z.p.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-10-12
Data zakończenia obowiązywania 2021-12-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2021-10-11
  1. 2021-11-17 09:45:35 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-10-11 13:19:45 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót