Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XXVI/528/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach.

Treść

Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXVI/528/21 z dnia 25 marca 2021 r., dokumentu pn. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ, AL. PIŁSUDSKIEGO, UL. BESKIDZKIEJ I LINII KOLEJOWEJ NR 179 W TYCHACH.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,
b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego.

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Podstawa prawna:
art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 247).
Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-05-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKoronowska Aleksandra
Data wytworzenia informacji2021-05-10
  1. 2021-05-10 15:00:08 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-05-10 14:58:11 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-05-10 14:57:32 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-05-10 14:52:31 Koronowska Aleksandra - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-05-10 14:51:27 Koronowska Aleksandra - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót