Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach

Treść

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/480/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach. [1]

Każdy zainteresowany, wyżej wymienionym projektem planu miejscowego, może składać wnioski w terminie do 27 kwietnia 2021 r.  [1]
Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie [2]:

  • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst wyżej wymienionej uchwały znajdują się:
1)   do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
2)   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl w zakładkach:
a)  Zamierzenia władzy " Zagospodarowanie przestrzenne " Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Uchwały Rady Miasta " 2021" Styczeń.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakładce Zamierzenia władzy " Obwieszczenia "Zagospodarowanie przestrzenne " 2021 " Marzec w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. [3]

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247);
[2] art. 8c u.p.z.p.;
[3] art. 17a u.p.z.p.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-03-30
Data zakończenia obowiązywania 2021-03-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2021-03-29
  1. 2021-03-29 17:30:21 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót