Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/489/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I

Treść

Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/489/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,
b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
-  propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Plan miejscowy dostępny jest pod adresem: https://bip.umtychy.pl/uchwaly-rady-miasta/74408

Podstawa prawna:

art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-03-08
Data zakończenia obowiązywania 2021-03-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2021-03-08
  1. 2021-03-08 12:37:51 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-08 12:37:37 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-03-08 12:37:21 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót