Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/465/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy&rdquo

Treść

Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIII/465/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.
Z treścią zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium,
b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego,
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.
Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Studium miasta Tychy dostępne jest pod adresem:  https://bip.umtychy.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan/1674

Podstawa prawna:
art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-03-08
Data zakończenia obowiązywania 2021-03-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2021-03-08
  1. 2021-03-08 12:24:16 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-08 12:07:23 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-03-08 12:07:07 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-03-08 12:06:14 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót