Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach

Treść

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXIV/481/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedli H i Ł pomiędzy ulicami: Stoczniowców’70, Harcerską, Żwakowską, al. Bielską oraz Parkiem Jaworek w Tychach.[1], [2]
Wnioski do planu należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021 r., z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w formie: [1], [2]

  • papierowej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap: /UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

  • w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl/ w zakładce: Zamierzenia władzy > Obwieszczenia > Zagospodarowanie przestrzenne > Marzec 2021

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na powyżej wymienionej zakładce Zamierzenia władzy > Obwieszczenia > Zagospodarowanie przestrzenne > Marzec 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.[3],[4].

Podstawa prawna:
[1] art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p.
[2] art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
[3] art. 8a ust. 1 – u.p.z.p.
[4] art. 17a – u.p.z.p.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-03-02
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęPietrzak Piotr
Data wytworzenia informacji2021-03-02
  1. 2021-03-02 07:56:06 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-02 07:51:56 Pietrzak Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót