Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XIX/402/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III

Treść

Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XIX/402/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2020 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE W TYCHACH – ETAP III.

Z treścią planu miejscowego oraz:

a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego,

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.                            

 

Podstawa prawna:

Art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-10-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2020-10-20
  1. 2020-10-20 08:23:20 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-10-20 08:22:06 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-10-20 08:20:26 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót