Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w dniach od 13 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 w godzinach pracy Urzędu.[1]
Projekt zmiany Studium Miasta Tychy wraz z prognozą odziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy " Obwieszczenia " Zagospodarowanie przestrzenne " 2020 " Październik). Zmiana Studium dotyczy czterech obszarów w rejonie ulic:

 • Beskidzkiej, Oświęcimskiej i Goździków,

 • Stefana Grota Roweckiego, Henryka Dąbrowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Alei Jana Pawła II,

 • Władysława Sikorskiego i Uczniowskiej,

 • Strefowej i Lokalnej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16.30.[1] Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limit uczestników wynoszący 50 osób.[2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium Miasta Tychy. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:

 • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

 • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

 • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, np. numer działki, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2020 r.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie zarządzenia, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka: Prawo lokalne " Zarządzenie Prezydenta Miasta).
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie wraz z Obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka: Zamierzenia władzy " Obwieszczenia " Zagospodarowanie przestrzenne " 2020 " Październik[3]

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-10-12
Data zakończenia obowiązywania 2020-12-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2020-10-12
 1. 2020-10-12 14:14:58 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-10-12 14:14:28 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-10-12 14:14:09 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-10-12 14:13:43 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-10-12 14:12:45 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-10-12 14:12:24 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót