Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
I etap obejmuje obszar w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz linii kolejowej nr 179 w Tychach

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 27 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – parter, w godzinach pracy Urzędu.[1]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30.[1]
Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limit uczestników wynoszący 50 osób.[2] Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl lub na piśmie na adres urzędu – z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 11 grudnia 2020 r.[3]

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie[3]:

  • pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

  • elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne " Zarządzenia Prezydenta Miasta).[3]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy " Obwieszczenia " Zagospodarowanie przestrzenne " 2020 " Październik).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[4]

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293); art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
[2]  § 21, § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.).
[3]  art. 8c, art. 17 pkt 11, 12, art. 18 u.p.z.p.
[4]  art. 11a u.p.z.p.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-10-13
Data zakończenia obowiązywania 2020-10-13
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2020-10-12
  1. 2020-10-26 13:58:45 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-10-26 13:58:23 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-10-26 13:57:47 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-10-12 12:29:57 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-10-12 12:22:25 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-10-12 12:18:10 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  7. 2020-10-12 11:26:52 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót