Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XX/420/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach

Treść

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XX/420/20 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2020 r. dokumentu pn.:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TRZECH OBSZARÓW POŁOŻONYCH W TYCHACH

Z treścią planu miejscowego oraz:
a)  uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,
b)  podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego,

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Treść wyżej wymienionego dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-10-06
Data zakończenia obowiązywania 2020-10-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2020-10-06
  1. 2020-10-06 09:16:55 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót