Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – parter, w godzinach pracy Urzędu.[1],[2],[3]
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:30.[1]
Podczas dyskusji publicznej obowiązywać będą aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.[4]
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 12 sierpnia 2020 r.[5]

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie[6]:

  • tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

  • elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne " Zarządzenia Prezydenta Miasta).[7]
W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu.[8]
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy " Obwieszczenia " Zagospodarowanie przestrzenne " 2020 Czerwiec).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: jak wyżej).[9]

Podstawa prawna:
[1]  art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwanej dalej u.p.z.p.- (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
[2]  art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
[3]  Uchwała Nr IX/182/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów w Tychach
[4]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964)
[5]  art. 17 pkt 11, art. 18 ust. 1 u.p.z.p.
[6]  art. 18 ust 2, 3 u.p.z.p.
[7]  art. 17 pkt. 12 u.p.z.p.
[8]  art. 20 u.p.z.p.
[9]  art. 8a ust 1, art. 17a u.p.z.p

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-06-23
Data zakończenia obowiązywania 2020-08-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2020-06-22
  1. 2020-06-29 13:23:10 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-06-29 13:22:21 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-06-23 07:12:02 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-06-23 06:28:26 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-06-22 11:36:10 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-06-22 11:34:44 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót