menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

ZAMIERZENIA WŁADZY

Obwieszczenia
PDF Drukuj
Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu. [1],[2],[3]

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 17:00. [1]

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi w terminie do 9 marca 2020 r.  [4]

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie: [5]

·  tradycyjnej - do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

·  elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne > Zarządzenia Prezydenta Miasta). [6]

W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. [7]

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (załączniki poniżej).

Informacja o ochronie danych osobowych dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (załącznik poniżej). [8]

Podstawa prawna:
[1]   art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.z.p.
[2]   art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
[3]   Uchwała Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2013 r.[4]   art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 – u.p.z.p.
[5]   art. 18 ust. 2 i 3 – u.p.z.p.
[6]   art. 17 pkt 12 – u.p.z.p.
[7]   art. 20 – u.p.z.p.
[8]   art. 8a ust. 1 i art. 17a – u.p.z.p.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie rozpatrzenia uwag dostępne jest na stronie: https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/73709

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-01-14
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Zdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca
informację:
Lorbiecki Michał
Data wytworzenia
informacji:
2020-01-14

Rejestr zmian:

  • 2020-03-31 15:15:38 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-27 08:02:58 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-27 08:02:34 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-27 08:01:48 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-14 13:44:42 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-14 13:37:33 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  • 2020-01-13 13:34:42 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu