Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XLIX/815/18 z dnia 21 czerwca 2018  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiegow Tychach

Treść

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XLIX/815/18 z dnia 21 czerwca 2018  r., dokumentu pn.:

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC: STAROKOŚCIELNEJ, JAWOROWEJ ORAZ ALEI BIELSKIEJ I POTOKU TYSKIEGO W TYCHACH

 Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,
b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego.

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-10-23
Data zakończenia obowiązywania 2018-11-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęOkoń Katarzyna
Data wytworzenia informacji2018-10-23
  1. 2019-03-12 15:28:42 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-03-12 15:28:17 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-03-12 15:27:46 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-11-07 14:24:11 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-11-07 14:22:23 Okoń Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót