Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Górniczego w Tychach

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr LI/854/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Górniczego w Tychach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.):

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

  1. do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

  2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl/ (zakładki: a) Zamierzenia władzy → Zagospodarowanie przestrzenne → Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo Lokalne → Uchwały Rady Miasta → 2018 Wrzesień).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-10-09
Data zakończenia obowiązywania 2018-10-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęOkoń Katarzyna
Data wytworzenia informacji2018-10-09
  1. 2018-11-07 14:17:58 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-11-07 14:17:11 Okoń Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót