Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr LI/852/18 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach.

Treść

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr LI/852/18 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2018 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC: TULIPANÓW I PIASKOWEJ W TYCHACH

Z treścią planu miejscowego oraz:

a)    uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego,

b)    podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego

można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-10-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-10-29
  1. 2018-10-29 12:51:18 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-10-29 12:51:08 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-10-29 12:50:57 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-10-29 12:50:39 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót