Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XLIII/713/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 marca 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo,

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

1)  do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

2)  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl/ (zakładki: a) Zamierzenia władzy " Zagospodarowanie przestrzenne " Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo Lokalne "Uchwały Rady Miasta "2017 Grudzień).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-01-16
Data zakończenia obowiązywania 2018-03-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęOkoń Katarzyna
Data wytworzenia informacji2018-01-16
  1. 2018-04-27 13:11:16 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-04-27 13:10:14 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-03-15 09:37:27 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-01-16 08:01:41 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-01-16 08:01:18 Okoń Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2018-01-16 08:00:20 Okoń Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót