Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXI/512/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektroniczny
    albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Szczegółowe określenie granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu i tekst ww. uchwały znajdują się:

  1. do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy,

  2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/ (zakładki: a) Zamierzenia władzy Zagospodarowanie przestrzenne Przystąpienie do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo Lokalne Uchwały Rady Miasta2017 Luty) (https://bip.umtychy.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/przystapienie-do-planow/24721)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-03-07
Data zakończenia obowiązywania 2017-03-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2017-03-07
  1. 2017-03-16 11:23:58 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-03-16 11:21:18 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót