Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu I instancji w tym zakresie, uchylającej i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: 1FXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap 1: linia E 65 na odc. Będzin Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", zmienionej decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2020 r., znak : DLI-I.7620.10.2019.PS.6

Treść

Minister Rozwoju i Technologii 
Znak sprawy: DLI-1.7620.31.2022.LB.2 

Obwieszczenie
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1984, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa", uwzględniając, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 2022 r. poz. 838) - jest obecnie Minister Rozwoju i Technologii, 

Minister Rozwoju i Technologii
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany, w trybie art. 155 kpa, decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DL1.2.6620.5.2018.AN.24, uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu 1 instancji w tym zakresie, uchylającej i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: 1FXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap 1: linia E 65 na odc. Będzin Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", zmienionej decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2020 r., znak : DLI-I.7620.10.2019.PS.6. 
Strony, zgodnie z art. 73 kpa, mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, we wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 9.00 do 15.30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod  numerem telefonu (22) 323 40 70. 
Data publikacji obwieszczenia: 16 września 2022 r.  

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2022-09-22
Data zakończenia obowiązywania 2022-10-06
Załączniki
  • treść obwieszczenia oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych [ Pobierz | Pokaż ] (153,58 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęAleksandra Noceń - z upoważnienia Ministra Rozwoju i Technologii
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2022-09-21
  1. 2022-09-21 11:48:26 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-21 11:46:40 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót