Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”, przy ulicy Księdza Pawła Macierzyńskiego w Bieruniu.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 28 lipca 2021 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 37/2021 z 28 lipca 2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”; działka nr 556/33, położona przy ul. Ks. Pawła Macierzyńskiego w Bieruniu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 16 października 2020 r. wydało postanowienie znak: SKO.UL/41.7/438/2020/12926/RS, które wyłączyło z udziału w postępowaniu Burmistrza Miasta Bierunia i wyznaczyło do powadzenia postępowania administracyjnego Prezydenta Miasta Tychy.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.48.2020.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. W związku z obowiązującym stanem epidemii, informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać także telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-07-29
Data zakończenia obowiązywania 2021-08-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCiesielska-Wilczok Mariola
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2021-07-28
  1. 2021-07-29 12:51:55 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-07-29 09:20:19 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-07-29 09:19:43 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót