Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Glinczańskiej 9 w Tychach.

Treść

Prezydent Miasta Katowice
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2020.293) zawiadamiam, że w dniu 04.06.2020 r., po uzupełnieniu wniosku z dnia 22.04.2020 r., na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KAT9612_A na części działki nr 5335 karta mapy 2 obręb Tychy przy ul. Glinczańskiej 9 w Tychach (znak sprawy: B-II.6733.52.2020.AK). Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami, Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice zapewni stronie dokonanie czynności, o których mowa w art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sposób uzgodniony telefonicznie – numer telefonu 32 25  93 567 – w terminie do dnia 23.06.2020 r.
Katowice, dnia 09.06.2020 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-06-16
Data zakończenia obowiązywania 2020-06-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice - Roman Olszewski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-06-15
  1. 2020-06-15 14:14:11 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót