Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy drogi, miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, siecią teletechniczną, kanałem technologicznym w Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Chopina.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 9 czerwca 2020 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 23/2020 z 9 czerwca 2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa drogi, miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, siecią teletechniczną, kanałem technologicznym w Mysłowicach przy ul. Fryderyka Chopina; działki nr: 9064/260, 9056/280, 9058/280, 9057/280, 9054/349, 9053/349, 9052/349, 9048/348, 6185/348, 7862/382, 6148/382, 6193/351.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 16 stycznia 2020 r. wydało postanowienie znak: SKO.UL/41.7/19/2020/429/RS, które wyłączyło z udziału w postępowaniu Prezydenta Miasta Mysłowice i wyznaczyło do powadzenia postępowania administracyjnego Prezydenta Miasta Tychy.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.4.2020.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. W związku z obowiązującym stanem epidemii, informacje na temat wydanej decyzji można uzyskać telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
telefon: 32 776 3767
e-mail: grzegorz.lukaszek@umtychy.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z poźn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-06-12
Data zakończenia obowiązywania 2020-06-25
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-06-10
  1. 2020-06-10 12:44:56 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót