Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy w Tychach obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Treść

Wojewoda Śląski
Katowice, dnia 25 maja 2020 r.
IFIII.746.22.2020
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – firmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, zs. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, KRS nr 0000037568, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Cygana (Cygan) – Zastępcę Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, oraz Panią Katarzynę Głodek – Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Śląski wydał decyzję Nr 27/2020, znak: IFIII.746.22.2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa w Tychach obiektu radiokomunikacyjnego c0001174_SLA_A (ORx139-017820-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 769/64, k.m. 3, obręb Tychy, w granicach terenów zamkniętych.
Z treścią wydanej decyzji Nr 27/2020 Wojewody Śląskiego można zapoznać się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w pokoju 540, w godzinach 7:00 – 15:00.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii w kraju, przeglądanie akt możliwe będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 32/20-77-540.
W związku z powyższym – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychach. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr 27/2020 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do Ministra Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie czternastu dni, licząc od dnia jej doręczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-06-02
Data zakończenia obowiązywania 2020-06-15
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Wojewody Śląskiego - Bożena Gindera-Malicka - Kierownik Oddziału
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-06-01
  1. 2020-06-01 14:47:06 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót