Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Generała de Gaulle’a w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 15 stycznia 2020 r.
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Przebudowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Gen. Ch. de Gaulle’a w Tychach, na działkach nr: 1084/46, 1082/46, 1083/46, 1500/46.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.1.2020.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl/).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2, art. 61 § 4.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-01-20
Data zakończenia obowiązywania 2020-02-02
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-01-17
  1. 2020-01-17 11:14:22 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót