Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy koryta cieku Chudowskiego i cieku Ornontowickiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”, w miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z 31 grudnia 2019 r.
Zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 70/2019 z 31 grudnia 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:
Budowa koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+900 i cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”; działki nr: 103, 548/102, 549/102, 300/131, 325/104, 327/105, 328/105, 329/106, 331/107, 333/107, 335/108, 337/109, 339/110, 341/111, 344/100, 345/100, 368/84, 64, 65, 70, 118, 123, 129, 130, 229, 230, 263/117, 264/117, 273/136, 275/137, 285/78, 324/84, 327/84, 369/84, 441/128, 443/119, 445/219, 507/136, 508/136, 509/131, 510/131, 532/85, 534/79, 535/79, 536/78, 537/78, 538/78, 539/78, 542/78, 543/78, 544/78, 548/147, 549/147, 550/142, 551/142, 552/137, 553/137, 558/126, 559/126, 560/126, 561/126, 562/66, 563/66, 564/66, 565/67, 566/67, 567/68, 568/68, 569/69, 570/69, 573/152, 575/153, 576/153, 577/154, 579/155, 580/155, 581/156, 604/84, 379/225, 385/221, 500/225, 677/219, 680/220, 681/225, 1054/224, 1050/225, 1259/219, 1260/219, położone w miejscowości Przyszowice w Gminie Gierałtowice.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 2 lipca 2019 r. wydało postanowienie znak: SKO.UL/41.7/319/2019/9769/RS/AW, które wyłącza od udziału w postępowaniu Wójta Gminy Gierałtowice i wyznaczyło do powadzenia postępowania administracyjnego Prezydenta Miasta Tychy.
Wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią decyzji, znak sprawy GWP.6733.47.2019.GŁ, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w szczególności art. 53 ust. 1;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w szczególności art. 49 § 2.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2020-01-02
Data zakończenia obowiązywania 2020-01-15
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatysiak Adam
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2020-01-15
  1. 2020-01-15 10:48:52 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-01-15 10:47:59 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót