Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocemcntowych, stalowych oraz żeliwnych wraz z przyłączami w Tychach przy ulicy Mikołowskiej, na odcinku od ulicy Dojazdowej do budynku przy ulicy Mikołowskiej 89 (do wiaduktu), w granicach terenów zamkniętych.

Treść

Wojewoda Śląski
Katowice, dnia 2019-08-05
IFIII.746.32.2019
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
zawiadamiam, że na wniosek inwestora – firmy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, KRS: 0000219629 – w imieniu którego działa pełnomocnik pani Monika Fyda, Wojewoda Śląski wydał decyzję Nr 34/2019, znak: IF111.746.32.2019, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocemcntowych, stalowych oraz żeliwnych wraz z przyłączami w Tychach przy ul. Mikołowskiej, na odcinku od ul. Dojazdowej do budynku przy ul. Mikołowskiej 89 (do wiaduktu)”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 892/40, dz. nr 111/40, dz. nr 440/58, dz. nr 237/58, dz. nr 441/58, k. m. 2, obręb 247701_1.0007 Wilkowyje, w granicach terenów zamkniętych.
Z treścią wydanej decyzji Nr 34/2019 Wojewody Śląskiego można zapoznać się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w pokoju 540, w godzinach 8:30 – 15:30.
W związku z powyższym – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, ze czynność doręczenia decyzji Nr 34/2019 Wojewody Śląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie czternastu dni, licząc od dnia jej doręczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-14
Data zakończenia obowiązywania 2019-08-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-13
  1. 2019-08-13 13:17:05 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót