Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Mista Bierunia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach, ul. Edukacji

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
Bieruń, dnia 30 lipca 2019 r.
GN.6733.2.2016.KW
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Nr SKO-UL/426/58/2313/2016/P5 z dnia 15 lutego 2016 r., wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wnioskiem Gminy Miasta Tychy reprezentowanej przez Pana Andrzeja Dziubę – Prezydenta Miasta Tychy, otrzymanym w dniu 19 czerwca 2019 r., zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 30 lipca 2019 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji Nr GN.6733.2.2016.KW z dnia 10 marca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach” Tychy, ul. Edukacji.
Zmiana dotyczy zmiany granic objętych przedmiotową decyzją, ograniczenia zakresu inwestycji. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, ll piętro, pokój nr 17), w godzinach pracy tut. Urzędu; telefon (032) 708 09 59. Stosownie do treści art, 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, Że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uwala się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-08-02
Data zakończenia obowiązywania 2019-08-15
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBurmistrz Miasta Bierunia - Krystian Grzesica
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2019-08-01
  1. 2019-12-04 14:37:17 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-08-01 11:51:22 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót