Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicy Bieruńskiej - od ulicy Barwnej do posesji nr 65 w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjne-go (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póź. zm.), art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm) zawiadamiam, że na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy; 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 w dniu 14 czerwca 2018 r. została wydana Decyzja Nr 3/2018 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej - od ul. Barwnej do posesji nr 65
przewidzianego do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach nr 303: 2873/296; 2876/403; 2878/405; 2874/396 w obrębie ewidencyjnym Cielmice — gmina Tychy
Informuję. że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 9 marca 2018 r. znak: SKO-UL-426/109/3775/18/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.
W związku z powyższym informuję, że można zapoznać się z treścią wydanej decyzji (sprawa znak: UA-ZP.6733.4.2018) w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52. pokój nr 27A (tel. 32 61 81 623) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-29
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPrezydent Miasta Jaworzna - Paweł Silbert
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-28
  1. 2018-06-28 16:31:47 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót