Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy ulicy Wędkarskiej w Tychach.

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
Bieruń, dnia 19 czerwca 2018 r.
GN.6733.4.2018.KW
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO.UL/41.7/240/2018/8558/RS/AW z dnia 8 czerwca 2018 r., wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wnioskiem z dnia 18 czerwca 2018 r. Pana Wojciecha Łyko —Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, działającego w imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Budowlanych 59, na podstawie pełnomocnictwa nr 0113/274/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. udzielonego przez Pana Andrzeja Dziuby — Prezydenta Miasta Tychy zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
„Przebudowa ul. Wędkarskiej w Tychach” – działki nr 383/2, 432/31, 131/2, 248/2, 433/31, 426/41, 206/30, 208/32, 210/32, 439/32, 441/32 (obręb Tychy, k.m. 10), rejon ul. Wędkarskiej, ul. Beskidzkiej, Tychy,
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (segment A, II piętro, pokój nr 17), w godzinach pracy tut. Urzędu; telefon (032) 324-24-25.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-26
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęz upoważnienia Burmistrza - Sebastian Macioł - Zastępca Burmistrza
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-25
  1. 2018-06-25 15:32:29 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót