Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Cisów od numeru 40.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póż. zm.), art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
Budowa oświetlenia przy ul. Cisów od nr 40,
przewidzianego do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach nr 915/219; 646/220; 614/220 w obrębie ewidencyjnym Tychy – gmina Tychy, przed wydaniem ww. decyzji.
Informuję, że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 1 marca 2018 r. znak: SKO-UL-426/92/3350/18/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z wnioskiem (sprawa znak: UA-ZP.6733.5.2018) i wnieść ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 27A (tel. 32 61 81 623) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-26
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPrezydent Miasta Jaworzna - Paweł Silbert
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-25
  1. 2018-06-25 15:09:07 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót