Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania w sprawie oświetlenia parkingów przy ulicy Ustronnej 14-26 w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 czerwca 2018 r.
Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póż. zm) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póź. zm.) – zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy; 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 w dniu 11 czerwca 2018 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
Oświetlenie parkingów przy ul. Ustronnej 14-26 przewidzianego do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach nr 5047/58; 5045/58; 4849/58; 5057/58; 4848/58 w obrębie ewidencyjnym Tychy – gmina Tychy.
Informuję, że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: SKO.UL/41.7/146/2018/5799/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z wnioskiem (sprawa znak: UA-ZP.6733.13.2018) i wnieść ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury – Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 27A (tel. 32 61 81 623) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-26
Data zakończenia obowiązywania 2018-07-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPrezydent Miasta Jaworzna - Paweł Silbert
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2018-06-25
  1. 2018-06-25 14:56:59 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót