Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oświetlenia ul. Skośnej

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), - zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy; 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 w dniu 5 czerwca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Oświetlenie ul. Skośnej przewidzianego do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach nr 1409/47, 868/47, 832/47, 526/40 w obrębie ewidencyjnym Tychy – gmina Tychy

Informuję, że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: SKO.UL/41.7/144/2018/5797/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z wnioskiem (sprawa znak: UA-ZP.6733.12.2018) i wnieść ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój 42 (tel. 32 6181 623) w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-14
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-13
  1. 2018-06-13 14:41:37 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót