Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ul. Mysłowickiej

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2018 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

Rozbudowa sieci gazowej na parceli nr 1292/40, położonej przy ul. Mysłowickiej w Tychach.

Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.56.2018.KS.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-13
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-12
  1. 2018-06-12 14:31:00 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót