Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie  oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 w Tychach

Treść

Prezydent Miasta Gliwice
PP.6733.1.1.2018
Gliwice, 1 czerwca 2018 r.
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Gliwicach prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Oświetlenie podwórka przy ul. Batorego 50-66 w Tychach” (działki nr 5726/33, 5725/33, 4197/33, 3883/33, ark. m. 2, obręb 0001, Tychy).
Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy, reprezentującego Gminę Miasta Tychy - Tychy, al. Niepodległości 49.
Prezydent Miasta Gliwice został wyznaczony do prowadzenia przedmiotowego postępowania postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.UL-41.7/158/2018/6319/RS/AW z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach - adres: 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A, pokój nr 219 (II piętro), w następujących godzinach dyżurów:
- w poniedziałki, piątki: od 8.00 do 10.00
- we wtorki, środy: od 13.00 do 16.00
- w czwartki: od 13.00 do 17.00.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 32-338-65-15.
Ewentualne pisemnie uwagi i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Pisma należy adresować do Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-12
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-11
  1. 2018-06-11 15:14:57 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót