Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzno o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 maja 2018 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póź. zm.), - zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek: Pana Andrzeja Dziuby - Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy; 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49 w dniu 14 maja 2018 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:
Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego
przewidzianego do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: w obrębie ewidencyjnym Tychy na działkach nr 5267/33, 3906/33 — gmina Tychy
Informuję, że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 1 marca 2018 r. znak: SKO-UL-426/93/3352/18/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z wnioskiem (sprawa znak: UA-ZP.6733.6.2018) i wnieść ewentualne uwagi w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 42 (tel. 32 61 81 623) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-05
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-05
  1. 2018-06-04 13:11:45 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót