Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej - od ul. Barwnej do posesji nr 65

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 53 ust 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek: Pana Andrzeja Dziuby - Prezydenta Miasta Tychy reprezentującego Gminę Miasta Tychy; 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej - od ul. Barwnej do posesji nr 65 przewidzianej do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj.: na działkach nr 303, 2873/296, 2876/403, 2878/405, 2874/396, w obrębie ewidencyjnym Cielmice - Gmina Tychy przed wydaniem ww. decyzji.

Informuję, że w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 9 marca 2018 r. znak: SKO-UL-426/109/3775/18/RS/AW organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Jaworzna. W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z wnioskiem (sprawa znak: UA-ZP:6733.4.2018) i wnieść ewentualne uwagi w wydziale Urbanistyki i Architektury - Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój 42 (tel. 32 6181 623) w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. - zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Data rozpoczęcia obowiązywania 2018-06-05
Data zakończenia obowiązywania 2018-06-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-06-05
  1. 2018-06-04 13:06:04 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót