Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tychach, realizowanego w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Mostowa, Stawowa, i Grzybowa w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

Treść

Wojewoda Śląski
Katowice, dnia 5 czerwca 2017 r.
IFIII.746.9.2017
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Michała Cebuli (Cebula), działającego w imieniu i na rzecz inwestora – jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Tychy, zs. 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 – TERYT: 2477011, Wojewoda Śląski wydał decyzję Nr 28/2017, znak: IFIII.746.9.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tychach”, realizowanego w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Malinowa, Mostowa, Stawowa i Grzybowa w Tychach” projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 2015/20 i dz. nr 2016/20, k.m. 3, obręb Tychy, w granicach terenów zamkniętych.
Z treścią wydanej decyzji Nr 28/2017 Wojewody Śląskiego można zapoznać się w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w pokoju 540, w godzinach 7:00 – 15:00).
W związku z powyższym – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tychach. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia decyzji Nr 28/2017 Wojewody Śląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie czternastu licząc od dnia jej doręczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-13
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-27
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBożena Gindera-Malicka - z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-12
  1. 2017-06-12 14:20:28 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót