Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia parkingu przy ulicy Edukacji 52-54 w Tychach.

Treść

Prezydent Miasta Gliwice
Obwieszczenie
Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.), informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Gliwicach prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Edukacji 52-54 w Tychach” (działka nr 660/13, ark.m.9, obręb 0001, Tychy).
Postępowanie w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek: Prezydenta Miasta Tychy, reprezentującego Gminę Miasta Tychy – Tychy, al. Niepodległości 49.
Prezydent Miasta Gliwice został wyznaczony do prowadzenia przedmiotowego postępowania postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL/426/260/5992/17/RS z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach – adres: 44-122 Gliwice,  ul. Jasna 31A, pokój nr 219 (II piętro), w następujących godzinach dyżurów:
- w poniedziałki, piątki: od 8.00 do 10.00
- we wtorki, środy: od 13.00 do 16.00
- w czwartki: od 13.00 do 17.00.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 32-338-65-15.
Ewentualne pisemne uwagi i zastrzeżenia, dotyczące planowanej inwestycji, można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Pisma należy adresować do Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-06-13
Data zakończenia obowiązywania 2017-06-27
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęEwa Nowak - Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2017-06-12
  1. 2017-06-12 09:51:09 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót