Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bieruń przy ulicy Warszawskiej.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieruń przy ulicy Warszawskiej, na parcelach nr: 770/231, 421/236, 672/231, 669/231, 769/231, 423/238.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 24 października 2016 r., znak: SKO-UL/426/475/16524/16/RS, organem wyznaczonym do powadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Tychy.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.68.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-11-18
Data zakończenia obowiązywania 2016-12-02
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-11-17
  1. 2016-11-17 16:59:05 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót