Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
wrzesień 2022
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ulicy Fitelberga w Tychach

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do 20 budynków wielorodzinnych przy ul. Żorskiej/ Żaków w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu I instancji w tym zakresie, uchylającej i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: 1FXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap 1: linia E 65 na odc. Będzin Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", zmienionej decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2020 r., znak : DLI-I.7620.10.2019.PS.6

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy ulicy Grota-Roweckiego na odcinku od alei Niepodległości do alei Jana Pawła II w Tychach (w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego)

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Wiejskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na potrzeby tłoczni ścieków wraz z budową światłowodowej sieci telekomunikacyjnej na terenie miasta Tychy w rejonie ulicy Żorskiej.

7

Obwiesaczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy ulicy Spacerowej wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową (odwodnieniem drogi) i kanałem technologicznym.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia terenu w ramach inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie, mała architektura”, w Tychach przy ulicy Wyszyńskiego.

Powrót