Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2022
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Zwierzynieckiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Tychach przy ulicy Wiejskiej”.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Marii Curie-Skłodowskiej i Czechowa w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodociągu przy ulicy Strzeleckiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Kościelnej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa oświetlenia przy Przedszkolu numer 29 przy ulicy Hubala w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Konwalii w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci rozdzielczych i przyłączy wodociągowych przy ulicy Przemysłowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych w ramach zadania: „Budowa przyłącza energetycznego kablowego wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN dla zasilania obiektu służby zdrowia w Tychach przy alei Bielskiej 105”

10

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu – przyłączy dla 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Ł, M, N, O, P, R i S przy ulicy Polnych Kwiatów w Tychach.

Powrót