Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2021
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”, przy ulicy Księdza Pawła Macierzyńskiego w Bieruniu.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Paprocańskiej/ Sikorskiego w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy chodników w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicą Estetyczną a ulicą Ejsmonda – budowa wiat śmietnikowych oraz chodników”.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Wąskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej z budową przyłączy przy ulicy Wąskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej Numer 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach.

7

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie rozbudowa sieci gazowej przy ulicy Damrota w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy boiska przy ulicy Edukacji w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Bieruńskiej”.

Powrót