Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2021
1

Obwiewszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wagi samochodowej z infrastrukturą techniczną przy ulicy Oficerskiej 16 w Lędzinach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0527B przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kabli niskiego napięcia wraz z szafą zasilacza trakcyjnego przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy komory zakupowej „Las” na komorę zakupowo-redukcyjno-pomiarową oraz budowa wylotu brzegowego i odcinka kanalizacji odprowadzającego wodę wodociągową do istniejącego rowu, budowa przepustu kablowego w rejonie ulicy Stawowej i Leśnej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie termomodernizacji i rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 3 przy ulicy Cmentarnej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Ostróżki w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy fragmentu podziemnego kabla średniego napięcia przy ulicy Dworskiej, Miodowej i Łącznej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej  wraz z odcinkiem wlotowym oraz wylotowym w ramach zadania „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Jana Pawła II”.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie budowy drogi, miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, siecią teletechniczną, kanałem technologicznym w Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Chopina.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Rymarskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Pod Lasem w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej w Tychach.

13

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie budowy ścieżki - odcinek II w ramach zadania: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałania zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy boiska przy ulicy Edukacji w Tychach.

Powrót