Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2019
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Wspólnej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka linii kablowej średniego napięcia przy ulicy Boya Żeleńskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowa oświetlenia (2 punkty) na potrzeby realizacji zadania pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg”.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia i niskiego napięcia przy ulicy Mikołowskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzj w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Leśników w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia, złącza kablowego średniego napięcia, dwóch stacji transformatorowych wraz z włączeniem do sieci średniego napięcia oraz niskiego napięcia przy ulicy Katowickiej w Tychach

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Zimowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, znajdującej się przy ulicy Szkolnej – bocznej w Tychach.

Powrót