Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2018
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Szkolnej w Tychach

2

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczeciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Tychach p rzy ulicy Mikołowskiej do budynków mieszkalnych, w granicach terenów zamknietych

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy połączenia sieci przesyłowej Południe I przy Rondzie Cassino z siecią osiedlową osiedla C-3 przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 18-20 w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do lokalu handlowego przy ulicy Wilczej w Tychach.

5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie rozbiórki i budowy przejścia pod torami w stacji Tychy na linii numer 139 Katowice-Zwardoń w granicach terenów zamkniętych

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nowoprojektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy miejsc parkingowych (w rejonie targowiska) przy ulicy Aleksandra Fredry w Lędzinach

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową; Tychy, ulica Żorska.

Powrót