Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2018
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Wędkarskiej oraz budowa łącznika z siecią wodociągową w ulicy Bratków.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowych z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Wędkarskiej.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Barona 9, 11, 11A, 15 w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Rolnej.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Czułowskiej w Tychach.

7

Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi szkoły oraz łącznik i salę gimnastyczną z zapleczem przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestocementowych w Tychach przy ulicy Borowej.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej w Tychach

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu alei Bielskiej w Tychach

11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu ulicy Żwakowskiej w Tychach

12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie doświetlenia chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu ulicy Edukacji w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Tychach ulica Świerkowa”.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku jednorodzinnego przy ulicy Dzwonkowej w Tychach

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej ś|redniego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych, przy alei Bielskiej i ulicy Katowickiej w Tychach

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy ziemnej sieci niskiego napięcia, budowa 2 złączy kablowych wraz z wymianą 1 słupa przy ulicy Cielmickiej w Tychach

Powrót