Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nadbudowy budynku Domu Dziecka w Mysłowicach przy ulicy Żeromskiego 2.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Nadbudowa budynku Domu Dziecka w Mysłowicach zlokalizowanego na parceli nr 1261/138, położonej w Mysłowicach przy ul. Żeromskiego 2.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: SKO-UL/426/20/827/2016/PS, organem wyznaczonym do prowadzenia postępowania jest Prezydent Miasta Tychy.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.6.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-09
Data zakończenia obowiązywania 2016-02-23
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-08
  1. 2016-02-08 10:07:23 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót