Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Decyzje ustalające warunki zabudowy
Opis krótki

Informacja o wydaniu decyzji przes Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w sprawie budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym przy ulicy Granicznej w Tychach.

Treść

SKO.UL/41.7/124/2021/4928/AMak
Katowice, dnia 30 kwietnia 2021 r.
Informacja o wydaniu decyzji nr SKO.UL/41.7/124/2021/4928/AMak
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zawiadamia o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. ostatecznej decyzji nr SKO.UL/41.7/124/2021/4928/AMak orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2021 r. nr 30/2021 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym”, na parcelach nr: 4619/2, 4620/2, 4621/2, 4622/2, 4623/2, 4568/2 położonych przy ul. Granicznej w Tychach.
Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.
Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.
Stosownie do art. 49 K.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-05-11
Data zakończenia obowiązywania 2021-05-25
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzłonek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - dr Aleksandra Makarucha
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2021-05-11
  1. 2021-05-11 11:26:15 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót