Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Organizacyjne Urzędu - Wrzesień 2022
1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027

3

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI - Przygotowanie projektu programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - ETAP I

4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023 – ETAP II

5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

6

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla N pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Dmowskiego i ul. Nałkowskiej w Tychach.

7

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

8

Raport z przeprowadzonych  konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027

9

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Tychy

10

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Powrót