Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Organizacyjne Urzędu - Listopad 2016
1

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

2

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

3

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018

4

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

5

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2017

6

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

7

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

8

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

9

Wyniki konsultacji w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I.

10

Wyniki konsultacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

11

Ogłoszenie o prowadzeniu ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach - w zakresie części projektu planu miejscowego oznaczonych na rysunku projektu planu

Powrót